CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

U Centralnom registru privrednih subjekata (u daljem tekstu CRPS) Servis Centra PZV-a obavlja se proces registracije preduzeća za vježbu.

 • Da bi zakonito poslovalo, svako preduzeće za vježbu mora da se registruje u CRPS Servis Centra PZV-a u skladu sa važećim propisima. Svako preduzeće za vježbu obavezno je da se registruje na početku školske godine bez obzira da li je prvi put osnovano ili je već osnovano u prethodnoj školskoj godini
 • Registracija PZV-a se obavlja on-line na sajtu Servis Centra preduzeća za vježbu (www.serviscentarpzv.me)
 • CRPS Servis Centra PZV-a provjerava da li su ispunjeni svi uslovi za registraciju preduzeća za vježbu i sprovodi postupak registracije. Potvrda o registraciji  šalje se elekronskim putem preduzećima za vježbu.
 • Rok za registraciju preduzeća za vježbu je 15. oktobar tekuće godine, za školsku godinu u kojoj posluje preduzeće za vježbu.
 • CRPS Servis Centra pravi bazu podataka o registrovanim preduzećima za vježbu u elektronskoj formi koji će se nalaziti na sajtu Servis Centra.
 • Samo preduzeća za vježbu koja su registrovana u CRPS Servis Centra PZV-a mogu da učestvuju u svim aktivnostima koje Servis Centar organizuje.

Potrebna dokumenta i procedura registracije PZV

Preduzeća za vježbu se mogu registrovati samo kao društva sa ograničenom odgovornošću (doo).

Za registraciju preduzeća za vježbu  neophodno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 • Prijava za registraciju (popunjava se on-line na sajtu Servis Centra)
 • Odluku ili ugovor o osnivanju (šalje se uz prijavu on-line putem)
 • Statut društva (šalje se uz prijavu on-line putem)
 • Prijava  za registraciju pravnog lica - PIB (popunjava se on-line putem)
 • Prijava za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost PR PDV-1 (popunjava se on-line putem)

 

Nakon registracije preduzeća neophodno je obaviti sljedeće:

 • Izraditi pečat i štambilj
 • Popuniti zahtjev za otvaranje žiro-računa (on-line putem)

Izrada pečata i štambilja

Nakon dobijanja potvrde o registraciji , stiču se uslovi za izradu pečata i štambilja, koji služe za ovjeru dokumenata uz potpis ovlašćenog lica. Pečat se pravi u specijalizovanim radnjama za izradu pečata.

PORESKA UPRAVA SERVIS CENTRA PREDUZEĆA ZA VJEŽBU

PORESKA UPRAVA SERVIS CENTRA PREDUZEĆA ZA VJEŽBU

 • Prima prijavu i kod poreske uprave, provjerava ga i vrši registraciju poreskog obveznika tj.dodjeljuje mu poreski identifikacioni broj
 • Izdaje i šalje u elektronskoj verziji potvrdu o prijavi kod poreske uprave tj. PIB-u
 • Prima prijavu za registraciju PZV obveznika poreza na dodatu vrijednost PR PDV-1
 • Vodi evidenciju PDV obveznika u elektronskoj i štampanoj formi
 • Prima obrasce o uplaćenim obračunima zarada, PDV-u i drugim porezima i dažbinama

Prijava Poreskoj upravi Servis Centra preduzeća za vježbu

Radi dobijanja poreskog identifikacionog broja (PIB) i registracije obveznika poreza na dodatu vrijednost, Poreskoj upravi SC PZV, šalju se:

 • Prijava za registraciju pravnog lica (PIB) - obrazac PR – 1 (popunjava se on-line na sajtu Servis Centra)
 • Prijava za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost PR PDV-1 (popunjava se on-line na sajtu Servis Centra)

 

BANKA SERVIS CENTRA PREDUZEĆA ZA VJEŽBU

BANKA SERVIS CENTRA PREDUZEĆA ZA VJEŽBU

 • Prima zahtjev za otvaranje žiro računa
 • Unosi podatke o pzv-u u međunarodnu bazu podataka EUROPEN
 • Otvara žiro račune preduzećima za vježbu

Crnogorska preduzeća za vježbu obavljaju sve transakcije putem elektronskog bankarstva (e-banking). Da biste otvorili bankovni račun kod Banke SC, potrebno je da vaše preduzeće za vježbu bude registrovano kod CRPS Servis Centra PZV-a. Zahtjev za otvaranje računa upućujete Banci Servis Centra PZV-a. Od Banke Servis Centra ćete dobiti broj računa, user name i password za korišćenje bankarskog softvera.

Registrovanim novim preduzećima za vježbu, Banka Servis Centra uplaćuje na žiro račun 100.000,00 € na ime početnog kapitala. Osim osnovnog žiro računa za preduzeće za vježbu, svako PZV može zahtijevati od Banke Servis Centra otvaranje žiro računa i za zaposlene.

 

Otvaranje žiro-računa kod Banke Servis centra preduzeća za vježbu

Za otvaranje žiro računa potrebno je popuniti Zahtjev za otvaranje žiro-računa (zahtjev se popunjava on-line na sajtu Servis Centra).

Ko je Online

Ko je na mreži: 129 gostiju i nema prijavljenih članova

Broj posjeta: 39365

logo min prosvetelogo centarlogo kultur kontaktlogo adc